DOTÁCIE Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE A Z INÝCH GRANTOV

Chceli by ste Váš projekt realizovať cez eurofondy alebo financovať z iných grantov, ale neviete ako? Základom pre Váš projektový zámer je nájsť ideálnu možnosť podpory - určiť z ktorého eurofondu alebo iného grantu je možné zabezpečiť financovanie. Ďalším dôležitým krokom je vypracovať kvalitnú žiadosť a všetky potrebné prílohy.

Ponúkame prípravu a vypracovanie projektu, konkrétne:

  • spracovanie projektového zámeru do podpory projektovej žiadosti tak, aby spĺňal všetky kritériá projektu

  • spracovanie rozpočtu

  • vypracovanie potrebných štúdií a analýz

  • kontrola a kompletizácia povinných príloh

  • kontrola formálnej správnosti a prerokovanie príslušným riadiacim alebo sprostredkovacím orgánom

  • zabezpečenie prípadného doplnenia

V rámci vypracovania žiadosti a projektu je dôležité využiť aj poznatky zo samotnej realizácie projektu. Okrem toho, že zabezpečíme kvalitne vypracovanú žiadosť so všetkými potrebnými prílohami, vieme Vám poskytnúť aj poradenstvo a konzultačné služby v oblasti samotnej implementácie projektu, čo je minimálne natoľko dôležité, ako napísať kvalitnú žiadosť.

Bezproblémová implementácia projektu vyžaduje dlhoročné skúsenosti s riadením projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ, dôsledné sledovanie oprávnenosti výdavkov, striktné dodržiavanie podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), schopnosť orientovať sa v množstve príručiek a usmernení vydávaných ministerstvami/poskytovateľmi a postupovanie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Oznámenie o poskytnutí finančných prostriedkov urobí radosť pre úspešného žiadateľa, ale prinesie aj rad ďalších otázok, ako ďalej. My Vám poradíme v nasledovných oblastiach:

1. Prípravná fáza:
Asistencia pri zabezpečovaní podkladov a dokumentov predkladaných poskytovateľovi za účelom prípravy Zmluvy o poskytnutí NFP, vykonanie úprav v žiadosti o NFP a jej prílohách (ak sú relevantné), kontrola dokumentácie z verejného obstarávania pred jej predložením poskytovateľovi na kontrolu, nadstavenie komunikačných kanálov s pridelenými manažérmi poskytovateľa i dodávateľmi služieb, tovarov a prác v projekte;

2. Fáza realizácie projektu:
Finančné riadenie a monitorovanie projektu, zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte, príprava žiadostí o zmenu projektu, komunikácia a konzultácie s manažérmi poskytovateľa v mene prijímateľa, asistencia pri kontrolách na mieste vykonávaných kontrolórmi poskytovateľa, dohľad nad dodržiavaním dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov v projekte, infomanagement - sledovanie a informovanie o zmenách pravidiel implementácie počas trvania projektu;

3. Fáza po realizácii projektu:
Príprava následných monitorovacích správ po dobu piatich rokov po ukončení realizácie projektu, asistencia pri kontrolách/auditoch vykonávaných oprávnenými orgánmi SR a EÚ.
Máte otázky? Delí nás iba vzdialenosť po telefón na Vašom pracovnom stole!

Všetky kontakty nájdete TU. Pre ďaľšie informácie neváhajte nás kontaktovať aj na info@privileg.sk, alebo použite formulár pre rýchly kontakt.


- späť na hlavnú stránku -


späť na hlavnú stránku | produkty a služby | kontakt

 

PROJEKTY DOMOV

10 UŽITOČNÝCH RÁD PRED VÝBEROM PROJEKTU Z KATALÓGU

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

5 NAJČASTEJŠÍCH OTÁZOK A ODPOVEDÍ

PROJEKTY DOMOV

Najčastejšie vyhľadávané témy:

PROJEKTY DOMOV TERMOVÍZIA ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT DOTÁCIE KATALÓG RODINNÝCH DOMOV RODINNÉ DOMY CHATY BUNGALOVY PROJEKTY BUNGALOVOV ZATEPĽOVANIE PROJEKTY DOMU PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV ARCHITEKTI ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA MONTOVANÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY ZATEPLENIE BUNGALOV DOMY NA KĽÚČ PROJEKTOVANIE STAVEBNÉ POVOLENIE PROJEKTY DOMY RODINNE DOMY PASÍVNE DOMY TERMOKAMERA PROJEKTOVANIE STAVIEB STAVEBNÉ POZEMKY PROJEKTANTI PROJEKTY RODINNYCH DOMOV ENERGETICKÝ AUDIT KATALÓG DOMOV BUNGALOVY PROJEKTY PASÍVNE DOMY